چند وقتی شده خدا هم اعصابش ضعیف شده

دستاش میلرزه

نمیدونم از کی دلش پره