غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز کلاغهای بی سر و پاست.......