امروز از اون روزاست که کل امواج منفی منظومه داره میاد سمتم

هر چی سعی میکنم به چیزای خوب فک کنم، یه بلای دیگه آوار میشه سرم

خدایا برو کنار عصاب مصاب ندارم م م م م