چقدر نوشتم و پاک کردم

ولش کن

تمرکز ندارم

دیشب بعد مدتها با دوستام بودم

چقدر تغییر کردیم

دلتنگم، گاهی بیگانه ترین آدم دور و برم خودمم