تو زندگی موقعیت هایی پیش میاد

که آدم به نبوغ تولید کننده easy life احسنت بگه